Regulamin karty podarunkowej


1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Upominkowej Biustonoszka.pl oraz Vouchera.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin Karty Upominkowej Biustonoszka.pl;

b) Wydawca - wydawca Karty Upominkowej Biustonoszka.pl – firma 3 City Media zarejestrowana w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 496/4, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-237-91-03, REGON 220457870;

c) Karta Upominkowa Biustonoszka.pl lub Karta - bon towarowy na okaziciela, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Salonie Biustonoszka.pl w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 488

d) Voucher - bon towarowy, który uprawnia użytkownika do jego realizacji w Salonie Biustonoszka.pl w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 488 lub w Sklepie Internetowym Biustonoszka.pl

e) Nabywca - osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera;

f) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera;

g) Siedziba Firmy – Salon Biustonoszka.pl przy ul. Grunwaldzkiej 488.

Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy Karty Upominkowej Biustonoszka.pl - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Upominkowej Biustonoszka.pl, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar w siedzibie Firmy. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym: Wydawca zobowiąuje się wobec Nabywcy Vouchera, w zamian za środki pieniężne przekazane przelewem, kartą płatniczą, kredytową lub płatnością on-line - do przekazania mu Vouchera drogą elektroniczną. 

Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w siedzibie Firmy lub w Sklepie Internetowym Biustonoszka.pl.

Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. 4.7 poniżej - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa Biustonoszka.pl oraz Voucher nie podlegają wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.

Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej Biustonoszka.pl i Vouchera lub dokonania ich doładowania będzie uprawniony każdy Użytkownik odpowiednio - Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera.

Zakup Karty Upominkowej Biustonoszka.pl i Vouchera nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

Karta Upominkowa Biustonoszka.pl jest ważna do dnia wpisanego na Karcie Upominkowej lub Voucherze, zwyczajowo - dwa pełne miesiące.

2. Wydanie Karty Upominkowej Biustonoszka.pl


Karty Upominkowe Biustonoszka.pl oraz Vouchery są kartami numerowanymi indywidualnie. Wydanie Karty Upominkowej może nastąpić jedynie na terenie Polski – w siedzibie Firmy. Wydanie Vouchera następuje drogą elektroniczną, nie później niż w ciągu 24h od daty zakupu Vouchera, na adres mailowy wskazany przez Nabywcę w chwili zakupu.  

Karta Upominkowa Biustonoszka.pl oraz Voucher mogą być używane bezpośrednio po jej wydaniu, w terminie określonym na Karcie.

Minimalna kwota, jaką może być zasilona Karta Upominkowa Biustonoszka.pl wynosi 10 zł (słownie dziesięć złotych), zaś maksymalna kwota - 1 000 zł (słownie jeden tysiąc złotych). Voucher może być zasilony wartościami aktualnie dostępnymi w Sklepie Internetowym Biustonoszka.pl, jednak kwota ta nie może być mniejsza niż 10 zł (słownie 10 złotych) i większa niż 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). 

Nabywca poprzez zasilenie Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią.

3. Zasady użytkowania Karty Upominkowej Biustonoszka.pl


Do realizacji w Biustonoszka.pl – siedzibie Firmy lub w Sklepie Internetowym Biustonoszka.pl będą przyjmowane wyłącznie Karty Upominkowe i Vouchery nieuszkodzone, nie budzące wątpliwości o kopiowanie czy fałszowanie.

Karta Upominkowa przeznaczona jest do jednorazowego zakupu. Kwota zakupu może być niższa, równa lub wyższa wartości zasilenia Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera jednak w przypadku zakupów na niższą wartość – różnica nie może być zwrócona przez Wydawcę. W przypadku zakupu nabywanych towarów na wartość wyższą niż wpłacona na Kartę – Nabywca zobowiązuje się do dopłaty różnicy wartości gotówką,kartą płatniczą lub kredytową. 

Użytkownik ma prawo weryfikacji prawdziwości Karty Upominkowej lub Vouchera – dzwoniąc pod numer 792 056 764 lub pisząc maila na adres: [email protected] .

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej Biustonoszka.pl w następujących przypadkach:

a) uszkodzenia Karty Upominkowej lub Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty; 

b) braku środków na Karcie Upominkowej lub Voucherze; 

c) braku wystarczającej ilości środków na Kacie Upominkowej lub Voucherze pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt.3 lub pokrycie to stanie się niemożliwe; d) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy). 

d) upływu terminu ważności Karty Upominkowej lub Vouchera. 

Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

4. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej Biustonoszka.pl


Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe Biustonoszka.pl i Vouchery od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej lub Vouchera po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie mogą więc zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Upominkowej lub Vouchera. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Upominkowej i Vouchera zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej lub Vouchera jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

Reklamacje - w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Karty na terenie Polski - mogą być składane bezpośrednio siedzibie Firmy 3 City Media, ul. Grunwaldzka 488, 80-309 Gdańsk lub listownie – na ten sam adres z dopiskiem „Karta Upominkowa – reklamacja”.

5. Zwrot towarów – zasady rozliczeń


W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub części przy użyciu Karty Upominkowej, zostanie wydana nowa Karta Upominkowa lub Voucher o wartości zwracanego towaru (wartość na chwilę zakupu) i czasie realizacji nie dłuższym niż 3 miesiące.

Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową lub Voucher będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera.

Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towarów zakupionych stacjonarnie, o ile Regulamin Salonu nie stanowi inaczej. Na towar zakupiony poza siedzibą Wydawcy - Użytkownikowi Karty Upominkowej lub Vouchera przysługuje prawo zwrotu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.  

6. Postanowienia końcowe


Wydanie Karty Upominkowej Biustonoszka.pl oraz Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Karta Upominkowa Biustonoszka.pl i Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Upominkowa oraz Voucher są znakiem legitymacyjnym - formą bonu towarowego.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://biustonoszka.pl/content/12-karta-upominkowa.

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Upominkowej Biustonoszka.pl lub Vouchera można uzyskać pod numerem Wydawcy: 792 056 764 oraz na http://biustonoszka.pl/content/12-karta-upominkowa.


Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych Biustonoszka.pl oraz Voucherów i zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych Biustonoszka.pl i Voucherów bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych Biustonoszka.pl i Voucherów Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej http://biustonoszka.pl/content/12-karta-upominkowa

Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem http://http://biustonoszka.pl/content/6-karta-podarunkowa. W przypadku zakończenia realizacji Kart Upominkowych Biustonoszka.pl i Voucherów postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio.