REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Majtki lub biustonosz gratis”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym: „Biustonosz gratis” (zwanym dalej „Programem").

2.

Program jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

3.

Organizatorem Programu i sponsorem jest właściciel marki Biustoniszka.pl - firma 3 City Media z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 496/4, NIP: 584-237-91-03, REGON 220457870 (zwana dalej „Organizatorem”).

4.

Program jest prowadzony w Salonie stacjonarnym Biustonoszka.pl w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 488 i obejmuje wyłącznie zakupy stacjonarne.

5.

Warunki uczestnictwa w Programach są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Programu, treść Regulaminu dostępna jest w Salonie Biustonoszka.pl w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.biustonoszka.pl.

6. 

Program wchodzi w życie 1.02.2021 na czas nieokreślony. 

§ 2

OŚWIADCZENIA ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMACH

1.

Uczestnictwo w Programach jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.

Uczestnikiem Programów może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

3.

Obowiązkiem każdego Uczestnika Programu jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.

4.

Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

5.

Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6.

Warunkami koniecznymi uczestnictwa w Programie są:

(i) założenie karty Klienta w systemie zakupów stacjonarnych w salonie Biustonoszka.pl

(ii) posiadanie Karty uczestnictwa w Programie - otrzymanej przy zakupie asortymentu objętego

Programem;

(iii) oznaczanie Karty kolejnymi 10 pieczątkami uzyskiwanymi za każde pełne 100zł wydane na zakupy asortymentu objętego Programem.

ZASADY PROGRAMU

1.

Uczestnik może otrzymać Kartę przy pierwszym zakupie asortymentu objętego Programem wraz z pierwszą lub pierwszymi pieczątkami odbitymi na Karcie przy zakupie towaru objętego asortymentem według zasady – jedna pieczątka za każde pełne wydane 100zł brutto podczas jednego zakupu.

2.

Karta Programu jest ważna przez 12 miesięcy (rok) od daty wydania. Po tym terminie jest anulowana a zebrane pieczątki lub/i nie odebrane nagrody – przepadają.

3.

Programem lojalnościowym nie są objęte zakupy Kart Podarunkowych.

4.

Programem lojalnościowym nie są objęte zakupy, za które płatność została dokonana Kartą Podarunkową.

§ 4

NAGRODY

1.

Każdy uczestnik, który zgromadzi odpowiednią liczbę pieczątek na swojej karcie otrzyma odpowiednio:

(i) za zebranie 4 pieczątek na jednej Karcie „majtki lub biustonosz gratis” – jedną parę majtek z aktualnej oferty sklepu, których cena regularna nie przekracza 100zł brutto, w cenie 1zł brutto.

(ii) za zebranie 10 pieczątek na jednej Karcie „majtki lub biustonosz gratis” – jeden biustonosz z aktualnej oferty sklepu, którego cena regularna nie przekracza 200zł brutto, w cenie 1zł brutto.

2.

W przypadku posiadania przez Uczestnika dwóch kart dotyczących tego samego Programu liczba pieczątek jest sumowana . W przypadku wydania prezentu z jednej lub dwóch kart – pracownik Organizatora odbiera od Uczestnika zrealizowane Karty.

3.

Nagrody zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.

Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) mogą być składane jedynie przez Uczestników Programu i mogą dotyczyć wyłącznie ich przebiegu.

2.

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: 3 City Media, ul. Grunwaldzka 496/4, 80-309 Gdańsk.

3.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji w formie określonej Regulaminem.

4.

Reklamacje rozpatruje Organizator Programu. Decyzje Organizatora rozstrzygające Reklamacje są ostateczne i wiążące. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej Reklamacji za pomocą listu poleconego w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach dotyczących Programów, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.